ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМЕТКА ЧЛ. 4, Т. 8 ОТ ЗПУПС

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ИЗИПЕЙ” АД И „ИПЕЙ” АД

1. Изипей АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131344648, е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежни услуги и платежни системи (ЗПУПС) 3, ал. 1, т. 2. В качеството си на такъв дружеството предоставя и платежни услуги по чл. 4 от ЗПУПС, в т. ч. платежни услуги по предоставяне на информация по сметка по смисъла на чл. 4, т. 8 от ЗПУПС.

2. Ипей АД е юридическо лице, представител на „Изипей“ АД по смисъла на чл. 28 от ЗПУПС, което поддържа информационно и технически система за он-лайн обмен на данни и електронни плащания ePay.bg, чрез която се осигурява заявяването на услугата по предоставяне на информация за сметка посредством „Изипей АД. „Ипей“ АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.еpay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131409398 с адрес на електронна поща office@epay.bg. Наричано по-долу Оператор в настоящите Общи условия.

II. ДЕФИНИЦИИ

„Клиент“ – физическо или юридическо лице - регистриран клиент в ePay.bg, което изрично е заявило желание да има достъп до информация за своя/и платежна сметка/и, открита/и при доставчик, обслужващ сметката/те му посредством „Изипей“ АД, чрез сайта ePay.bg.

„Доставчик, предоставящ информация“: „ИЗИПЕЙ“ АД, Доставчик на платежни услуги по чл. 3, ал. 1 от ЗПУПС, съгласно лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г., който предоставя услугата по чл. 4, т. 8 – предоставяне на информация за сметка.

„Доставчик, обслужващ сметка“: Доставчик на платежни услуги по чл. 3, ал. 1 от Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), при който е открита и се обслужва платежна сметка (по смисъла на параграф 1, т. 32 от ЗПУПС) на клиента-ползвател на платежни услуги (по смисъла на параграф 1, т. 38 от ЗПУПС).

„Услуга по предоставяне на информация по сметка“ –онлайн услуга, при която „Изипей“ АД предоставя обобщена информация за една или повече платежни сметки, държани от клиента при един или повече други Доставчици, обслужващи сметка/и на клиента.

„еPay.bg“ - сайт, чрез който онлайн се осъществява достъп до услугата информация по сметка, след изрично заявено желание на клиента и попълнена специална форма за регистрация за услугата.

III. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

1. Клиентът трябва да има регистрация като потребител на сайта epay.bg и да е заявил изрично желанието и съгласието си да има достъп до информация за негови сметки, открити при Доставчика, обслужващ сметка.

2. Информацията за сметката е достъпна единствено на клиента, регистрирал се за ползване на услугата, като достъпът се осъществява чрез неговото потребителско име и парола за достъп до профила му в сайта epay.bg.

3. За да заяви ползване на услугата за предоставяне на информация за сметка, е необходимо в своя потребителски профил в epay.bg клиентът да има регистрирана банкова карта, издадена от доставчика, обслужващ сметка, при когото ползвателят има открити банкови сметки, до които желае да има достъп чрез „Изипей“ АД.

4. Регистрацията за ползване на услугата се извършва персонално от клиент в неговия потребителски профил в epay.bg в специална форма за регистрация. Чрез регистрацията клиентът предоставя съгласието си и дава правомощия на „Изипей“ АД да подава към доставчика, обслужващ сметката на клиента, искания за достъп до информация за сметките (една или всички) на клиента.

5. Клиентът потвърждава регистрацията за услугата чрез паролата си за достъп до неговия потребителски профил в epay.bg и чрез допълнителен код (One time password) за автентикация или код, изпратен чрез SMS, като заплаща с картата си съответната такса за ползване на услугата съобразно нейния период – 3, 6 или 12 месеца.

6. При успешна регистрация, “Изипей” АД изпраща към доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, информация за направената регистрация от клиента. Договорът с клиента за представяне на услугата по предоставяне на информация за сметка се счита за сключен с плащането на таксата за услугата.

7. След регистрацията си за услугата, клиентът може по всяко време да получи достъп до информация за сметката към картата, с която е заявил регистрацията за услугата. По преценка на доставчика на платежни услуги-издател на картата, клиентът може да получи достъп до информация, както за сметката, към която е издадена картата, така и до други свои сметки, открити при същия доставчик.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

1. Чрез своя потребителски профил в epay.bg клиентът заявява искане към „Изипей“ АД за получаване на достъп до информация за сметка.

2. „Изипей“ АД инициира заявка за предоставяне на информация към доставчика на платежни услуги, при който е сметката на клиента.

3. При коректно подадена заявка (наличие на всички коректни атрибути за разпознаване на заявката) доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, подава към „Изипей“ АД информация за сметката.

4. „Изипей“ АД от своя страна предоставя получената информацията на клиента чрез клиентския му профил в ePay.bg. Съдържанието на финансовата информация се определя от Доставчика, обслужващ сметката и може да включва: ежедневно състояние по сметката, информация за извършени операции по сметката, извлечение за движението по сметката за всеки работен ден и др.

5. След изтичане на заявения от клиента период, през който желае да ползва услугата, предоставянето на информация по сметка автоматично се прекратява и клиентът следва да направи нова регистрация по реда на Раздел III, ако желае да продължи да ползва услугата.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТA

1. Клиентите имат право да получат достъп до информация за сметката/ите си до 2 работни дни от датата на регистрация за услугата за предоставяне на информация по сметка, при одобрение от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката. Клиентът има право да ползва услугата през целия период, за който се е регистрирал да получава информация по сметка- съответно 3,6 или 12 месеца от датата на регистрация.

2. За всяка проверка/получаване на достъп до информация за сметката/ите на клиента, клиентът следва да се идентифицира чрез въвеждане на парола и потребителско име за достъп до клиентския му профил в ePay.bg.

3. Клиентът се задължава да пази и да не разкрива на трети лица информация, свързана с пароли и други идентификационни данни, чрез които се идентифицира при подаване на искане за получаване на информация по сметка, обслужвана при друг доставчик на платежни услуги.

4. При регистриране за услугата, клиентът се съгласява подадените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от “Изипей” АД за целите на предоставяне на услугата.

5. Клиентът има право едностранно да се откаже от използването на услугата чрез писмено уведомление до “Изипей” АД.

6. Клиентът се задължава незабавно да информира “Изипей” АДи/или Оператора “Ипей” АД, в случай че неговите средства за идентификация са неправомерно използвани.

Ипей АД – на телефон: (02) 921 0880 или по е-mail: office@epay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg)

Изипей АД - на телефон: (02) 921 0876 или по е-mail: office@easypay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg)

В този случай временно се прекратява възможността за ползване на услугата по предоставяне на информация по сметка, докато Клиентът въведе нова парола и други защитни средства.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗИПЕЙ.

1. “Изипей” АД предоставя на регистрирани в ePay.bg клиенти услугата по предоставяне на информация по сметка, обслужвана при друг доставчик на платежни услуги след успешна регистрация при условията на Раздел III.

2. „Изипей“ АД предоставя информация за сметката/ите на клиента без да променя съдържанието на финансовата информация получена от доставчика, обслужващ сметката.

3. „Изипей“ АД не носи отговорност за непредоставяне или забавяне предоставянето на информация по сметка, в случай, че:

3.1. Това е в изпълнение на нормативни изисквания.

3.2. Непредоставянето или забавяне предоставянето на информация по сметката е по вина на доставчика, обслужващ сметката на клиента.

3.3. Дължи се на непреодолима сила.

4. „Изипей“ АД не носи отговорност и не приема рекламации, в случай че Клиентът предостави своята парола и др. идентификационни данни на трети лица и те заявяват искания за достъп до информация за сметка от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

5. „Изипей“ АД не носи отговорност и няма задължение да изплаща щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може в определен момент да има достъп до информация по сметка поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от „Изипей“АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

6. В случаите, при които Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики и средства за достъп и идентификация, Клиентът е отговорен и поема риска от щети, възникнали за него или за „Изипей“АД , поради неправомерното им използване от трето лице.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМЕТКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

1. „Изипей“ АД има право да преустанови изпълнението на услугата по предоставяне на информация по сметка в следните случаи:

1.1 След изтичане на периода за ползване на услугата, за който клиентът се е регистрирал – съответно 3,6,12 месеца от датата на регистрация.

1.2 При съмнение за неправомерно подаденo искане за достъп до информация по сметка.

1.3 При постъпило уведомление с искане за блокиране достъпа до информация за сметката на клиента, поради съмнения за или загубване, кражба, отнемане по друг начин на идентификационни данни за достъп до услугата по предоставяне на информация по сметка, както и за неправомерно използване на услугата от друго лице.

1.4 Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия.

1.5 По инициатива на „Изипей“ АД и Оператора „Ипей“ АД – по обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на Клиента и основателни съмнения за неоторизирани от Клиента искания за осигуряване на достъп до информация по сметка с цел измама.

1.6 Автоматично – при 5 последователни грешни опита за въвеждане на идентификационните данни. Достъпът до услугата се преустановява временно и се възстановява след въвеждане на коректни идентификационни данни от клиента.

2. Когато блокирането на услугата по предоставяне на информация по сметка е по инициатива на Клиента, блокирането се извършва след предоставяне от Клиента на изискваната от „Изипей“ АД и Оператора „Ипей“ АД информация.

VIII. ТАКСИ.

За използване на услугата по предоставяне на информация по сметка Клиентът заплаща с банковата си карта такса за регистрацията според периода на ползване на услугата (3, 6 или 12 месеца) и съгласно действащата тарифа на „Изипей“ АД за таксите и комисионите, представляваща неразделна част от настоящите Общи условия, която е публикувана на Интернет страницата на Изипей www.easypay.bg и на Оператора www.epay.bg.

IX. ВЪЗРАЖЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на услугата по предоставяне на информация по сметка, Клиентът може да подаде писмено възражение до „Изипей“ АД, към което се прилагат всички документи за изясняване предмета на спора.

1.1. За дата на получаване на възражението се счита денят на получаване от „Изипей“ АД на всички документи, доказващи основателността му.

2. „Изипей“ АД уведомява писмено Клиента за становището си по възражението в срок до 15 работни дни от датата на получаването му от „Изипей“ АД.

3. В случай че Клиентът не е съгласен със становището на „Изипей“ АД или не получи становище по жалбата си от „Изипей“ АД в посочения по-горе срок, той може да отнесе спора за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове или пред компетентния български съд за решаване по съдебен ред.

X. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

1. Клиентът осъществява контакти с „Изипей“ АД и/или Оператора „Ипей“ АД по следните начини:

1.1. Писмено или чрез посещение на централното управление на „Изипей“ АД или „Ипей“ АД с адрес гр. София, П. К. 1000, ул. „Иван Вазов" № 16

1.2. На телефонните номера и/или на е-mail адресите за връзка, обявени на Интернет страницата на „Изипей“ АД – www.easypay.bg и на Оператора - www.epay.bg

2. „Изипей“ АД и „Ипей“ АД осъществяват контакт с Клиента на посочените от него адрес на електронна поща (e-mail), телефон или пощенски адрес.

3. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия приложимият между страните език е българският език.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ТАРИФАТА

1. „Изипей“ АД може по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия, както и да изменя и допълва Тарифата, като уведоми Клиент потребител-физическо лице най-малко два месеца преди датата на влизане в сила на измененията и/или допълненията.

2. Уведомлението се предоставя от „Изипей“ АД чрез Интернет страницата на „Изипей“ АД www.easypay.bg и/или Интернет страницата на Оператора „Ипей“ АД www.epay.bg.

3. В случай, че Клиентът не уведоми писмено „Изипей“ АД, че не приема промените в Общите условия и/или Тарифата преди датата, на която промените влизат в сила, „Изипей“ АД ще счита, че Клиентът е приел промените в условията на настоящите Общи условия и/или Тарифата и се смята за обвързан с тях.

4. В случай, че Клиентът уведоми писмено „Изипей“ АД, че не приема тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, Клиентът има право да прекрати Договора преди датата, на която промените в настоящите Общи условия влизат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.

XII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че предоставя доброволно свои лични данни, които „Изипей“ АД и „Ипей“ АД обработват и съхранява съгласно Закона за защита на личните данни, за целите на предоставяне на услуга по предоставяне на информация по сметка, както и че е съгласен тези данни да бъдат предоставяни на трети лица – доставчици на платежни услуги на Клиента, подпомагащи предоставянето на услугата.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 7 април 2019г.