Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци


Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на БИТОВИ СМЕТКИ

(посочените такси са приложими за плащане с банкови карти чрез профила на клиента в ePay.bg)

Издател на картата
Централна Кооперативна Банка
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 676058
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516901
БИН - 516910
БИН - 535506
БИН - 535290
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 483886
БИН - 479701
БИН - 421634
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 220540
Без такса
Издател на картата
Кей Би Си Банк България ЕАД
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 432178
БИН - 474845
БИН - 489481
БИН - 489482
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516861
БИН - 516862
БИН - 525747
БИН - 531969
Без такса
Издател на картата
Общинска банка
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 220646
БИН - 535159
БИН - 676068
БИН - 552711
БИН - 518972
БИН - 510050
Такса:
Без такса
Издател на картата
Пощенска банка
Таксите се прилагат за плащане на БИТОВИ СМЕТКИ, при плащане към ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВЦИ и за парични преводи
Карта
0.40 % от сумата
Карта
Такса:
0.65% от сумата
Карта
Такса:
0.95% от сумата

 

 

Забележки:

  • Банката-издател на картата може да начислява такса за някои видове операции с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Такси при плащане към административни и други организации

Парични преводи

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги