Общи условия за извършване на плащания чрез ePay.bg

Общи условия за извършване на плащания чрез ePay.bg

I. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

Плащане чрез Интернет е плащане на стоки и услуги, извършване на преводи и/или плащане на задължения, при което като среда за обмен на данните за плащането се използва мрежата Интернет.

Оператор (Ипей АД) – юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него и който осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните при спазване на утвърдената от него и приета от банките-издатели, БОРИКА АД и Изипей АД, технология за това. Като регистриран представител на платежната институция "Изипей" АД, Операторът извършва платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 и т. 3 буква "б" и "в" от ЗПУПС от името на "Изипей" АД.

„Изипей” АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131344648, е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и извършва дейност като дружеството за електронни пари на основание издаден от Българска Народна Банка лиценз с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г., вписан в публичния регистър по чл. 19 от ЗПУПС, воден от БНБ.

БОРИКА е лицензиран от БНБ системен оператор на платежна система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната.

еPay.bg е система за електронни плащания, достъпна чрез интернет страницата на Оператора Ипей АД и/или чрез мобилно приложение на Оператора.

Клиент е физическо или юридическо лице, което желае да използва услугите на ОПЕРАТОРА и да извършва плащания чрез системата на ОПЕРАТОРА или което е предоставило на базата на договор с Оператора необходимите права и данни от негово име да се извършват он-лайн авторизация за плащания на стоки и услуги, извършване на преводи, плащания на сметки и/или задължения чрез Интернет.

Търговец (Интернет търговец) по смисъла на този договор е лице, предлагащо стоки и услуги, което е страна по договор с Оператора или с Оператора и Изипей АД да приема плащания чрез еPay.bg с банкови карти или други платежни средства, одобрени от Оператора.

Работен ден е официален банков работен ден в Република България.

Платежно средство – Микросметка или регистрирана в ePay.bg банкова карта, с която клиентът нарежда плащания през системата на Оператора.

Микросметка е сметка за електронни пари, по която се съхраняват издадени от Изипей електронни пари срещу предоставени от Клиента парични средства. Микросметката се обозначава с уникален идентификатор.

Налични средства по карта на клиента – сумата записана като налична (разполагаема) по картата на клиента при банката на Клиента и/или при картовия оператор БОРИКА АД към определен момент, в който клиентът осъществява плащане чрез съответната страница на Оператора в Интернет.

ПИН код на карта – персонален идентификационен номер - ПИН код на карта е цифрова парола, която клиент, притежаващ банкова карта получава по определена процедура от своята банка и която се въвежда от него само на специализирани устройства (банкомат и ПОС-терминал). ПИН кодът на карта никога и по никакъв повод не се въвежда в Интернет. Операторът или Изипей АД при никакви обстоятелства няма да изискат въвеждане на данни за ПИН кода на банкова карта на Клиента, на интернет страницата на Оператора или на Изипей АД.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията на клиенти в системата на Оператора се извършва персонално от Клиента на Интернет страницата на Оператора www.epay.bg. С извършване на регистрацията, Клиентът декларира, че желае да използва услугите, предоставяни от Оператора.

1.1. Регистрация на клиенти–физически лица - извършва се чрез попълване на регистрационна форма, в която задължително се въвежда: Пълно име, ЕГН за български граждани или дата на раждане, гражданство, адрес, валиден e-mail и избрани от Клиента потребителско име и парола за достъп. Паролата за достъп следва да отговаря на минималните изисквания за сигурност, поставени от Оператора. На посоченият в регистрационната форма e-mail адрес Операторът изпраща връзка (линк) за довършване на регистрацията, с което се създаване клиентски профил на Клиента на страницата на Оператора. След успешна регистрация, Клиентът получава достъп до системата, който се осъществява чрез потребителското име и парола, въведени от него при регистрацията.

1.2. Регистрация на клиенти–юридически лица - Упълномощен представител на Клиента-юридическо лице попълва заявка за регистрация (регистрационна форма на интернет страницата на Оператора), в която задължително въвежда: Име на фирмата по регистрация, ЕИК (БУЛСТАТ), материално отговорно лице, адрес, валиден e-mail адрес и потребителско име и парола, с които ще се представя пред системата. Паролата за достъп следва да отговаря на минималните изисквания за сигурност, поставени от Оператора. На посоченият в регистрационната форма e-mail адрес Операторът изпраща връзка (линк), необходима за довършване на регистрацията, с което се създава клиентски профил на Клиента на страницата на Оператора. След успешна регистрация, Клиентът получава достъп до системата на Оператора, чрез въведените в регистрационната форма потребителско име и парола.

1.3. Регистрация на Клиент за ползване на мобилното приложение на Оператора ePay Mobile - Услугите на Оператора могат да бъдат ползвани чрез мобилното приложение. Активирането на приложението може се извършва чрез съществуващата регистрация на Клиента в ePay.bg или без регистрация. Идентификацията на Клиента в мобилното приложение, се извършва с 6-цифрен код за достъп до приложението, избран от Клиента при активирането му. Този код се ползва за потвърждение на операциите за плащане, извършена чрез мобилното приложение.

2. Клиентът носи пълна отговорност за въвеждането на пълна, вярна, точна и актуална информация, необходима във връзка с регистрацията му в Системата на Оператора и създаване на клиентски профил, съответно за ползване на мобилното приложение. Клиентът се задължава при промяна на посочените в регистрационната форма данни, да актуализира своевременно информацията в своя клиентски профил, на предвиденото за това място или да се свърже с Оператора за извършване на промяната. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа на Клиента, е необходимо данните от неговия клиентски профил в Системата на Оператора, да съвпадат с данните от предоставените от Клиента официални документи за идентификация. Операторът и Изипей АД не носят отговорност за каквито и да било загуби, щети и/или пропуснати ползи от Клиента, произхождащи от неточна, непълна или неактуална информация, предоставена от Клиента в неговия клиентски профил на страницата на Оператора.

III. НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА ОПЕРАТОРА

3. Клиентът може да ползва услугите на Оператора:

3.1. Чрез Интернет страницата на Оператора еPay.bg;

3.2. Чрез мобилно приложение за достъп до еPay.bg – след активиране на приложението;

4. Част от услугите на Оператора могат да бъдат ползвани без да е необходима предварителна регистрация от клиента в системата на Оператора.

5. Платежни средства за разплащания - Всеки регистриран Клиент може да извършва плащания чрез своя клиентски профил чрез банкова карта, регистрирана в профила на Клиента или с Микросметка.

5.1. За извършване на плащане с банкова карта е необходимо предварителна регистрация на картата в профила на Клиента. Регистрацията на картата се извършва на банкомат или чрез банково извлечение от сметката на картата, съгласно инструкциите на Оператора, публикувани на интернет страницата му. Клиент може да регистрира повече от една своя банкова карта в своя клиентски профил на интернет страницата на Оператора. Регистрация на карта може да се извършва след регистрацията на Клиента в Системата на Оператора. След успешно регистриране на картата в профила на Клиента, той може да извършва плащания с нея, без да е необходимо за всяко плащане да въвежда пълните данни за картата. Клиентът може да премахне/изтрие от своя профил регистрирана за плащания банкова карта.

5.2. Всеки регистриран в Системата на Оператора Клиент, може да извършва разплащания с Микросметка. Микросметката се открива и поддържа от Изипей АД на името на Клиента. Допълнителна информация за Микросметката, както и Общите условия за ползване на Микросметка, са поместени на сайта на Оператора.

5.3. При ползване услугите на Оператора, за които не се изисква предварителна регистрация, или при ползване на мобилното приложение без регистрация, плащането се извършва с банкова карта. За извършване на всяко плащане е необходимо въвеждане на пълни данни за банковата карта, с която да се извърши плащането - номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация, се попълват от клиента във формата за плащане. С предоставянето на необходимите данни, Клиентът се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на получателя. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация) или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение.

5.4. За част от услугите на Оператора, плащането може да бъде извършено с банкова карта на Клиента на банкомат (АТМ), в специализирано меню на банкомата.

6. Всеки регистриран Клиент получава определено ниво на достъп до предлаганите платежни и информационни услуги на интернет страницата на Оператора. Отделните потребителски нива, както и съответните услуги, достъпни за тях, са публикувани в интернет страницата на Оператора.

7. Списък на Търговците, към които Клиент може да извършва плащания, е публикуван на интернет страницата на Оператора.

III. ДОГОВОР

8. С регистрацията си в интернет страницата на Оператора, съответно с активиране на мобилното приложение, Клиентът декларира, че се е запознал и приема Общите условия на Оператора и че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Оператора в неговата интернет страница.

9. От момента на регистрацията и/или използване на която и да е услуга, предлагана от Оператора се счита, че между страните (Оператора и Клиента) съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

10. За използване на определени услуги на Оператора или услуги, за които последният си сътрудничи с партньор, може да е необходимо Клиентът да приеме Общите условия за съответната услуга, за което той се информира от Оператора преди използването/регистрацията за съответната услуга.

11. Промени в клаузите на Договора. Прекратяване на Договора.

11.1. Операторът може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването й в страницата на Оператора в Интернет. При промяна, Операторът се задължава на видно място в своята интернет страница да публикува съобщение относно промяната. В случай, че Клиентът не инициира прекратяване на Договора, чрез подаване на искане за закриване на клиентския му профил, се счита, че го приема заедно с внесените промени.

11.2. Клиентът има право по всяко време да прекрати договора си с Оператора. Прекратяването се извършва чрез закриване на клиентския профил. В случай, че Клиентът желае да прекрати Договора, е необходимо да изпрати имейл на адрес office@epay.bg, с искане за изтриване на неговата регистрация. В искането си следва да посочи идентификационни данни, с които е регистриран в системата на Оператора - КИН, email, имена. Операторът има право да поиска Клиентът да се идентифицира с предоставяне на документ за самоличност в офис на Оператора или в офис на Изипей АД (за Клиенти с 3-то потребителско ниво на достъп) или да поиска допълнителна информация от Клиента, необходима във връзка със закриване на неговия Клиентски профил.

11.3. Не се допуска прехвърляне на клиентска регистрация от един Клиент на друг. В случай на посочени некоректни/неточни данни (Например ЕГН) в регистрацията, за промяната на които Клиентът няма достъп, Операторът може да изтрие регистрацията. Необходимо е Клиентът да изпрати искане до Оператора на посочения e-mail адрес, като посочи причините за искането.

11.4. Операторът има право да прекрати по всяко време договора си с Клиента, с едномесечно предизвестие, като за целта му изпраща съобщение чрез електронната поща на посочения от Клиента e-mail адрес.
Операторът има право едностранно да закрие регистрацията на Клиента в ePay.bg в случай, че регистрацията не е използвана за извършване или за получаване на плащания в 12 последователни месеца, респективно има нулево салдо по Микросметката/платежната сметка.

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

12. Преди извършване на плащане Клиентът следва да прегледа представената от системата информация за търговеца, към който се извършва плащането, описание на сделката, дата и номер фактура, сумата за плащане, такса за плащането (ако е приложимо) и друга налична информация за конкретното плащане. След като се увери в тяхната коректност, Клиентът избира платежно средство, регистрирано в неговия клиентски профил, с което да се извърши плащането или въвежда данните за картата и друга изисквана информация за извършване на плащането.

13. За потвърждение на плащането, за регистрирани клиенти се изисква въвеждане на парола от страна на Клиента. Системата на Оператора проверява валидността на въведената парола.

14. Ако Клиентът е избрал плащането да се извърши чрез банкова карта, системата на Оператора изпраща до БОРИКА АД, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането. Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване плащането, включително таксата за плащането (ако е приложимо) и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и БОРИКА АД, съответно банката-издател на картата връща към системата на Оператора авторизационен код, потвърждаващ плащането. Операторът информира Клиента за успешно извършено плащане. Платежната операция, свързана със задължаването на картата на Клиента, с която е извършено плащането и заверяване сметката на получателя на плащането, се извършва от Изипей АД. Клиентът предварително вижда информация за дължимата от него такса към Изипей АД за прехвърляне сумите на получателя. Таксата се прибавя към сумата на плащането.

В случай, че поради някаква причина плащането не е успешно (например картата е блокирана/неактивна, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане или др.), БОРИКА АД връща към системата на Оператора код за отказ на плащането, съответно системата на Оператора информира Клиента, че плащането не е успешно и предоставя на Клиента получената информация за причината за отказ.

15. Ако клиентът е избрал плащането да се извърши чрез неговата Микросметка, Системата на Оператора изпраща към Изипей АД съобщение за задължаване Микросметката на клиента, съответно заверяване сметката на посочения от Клиента получател. За успешното извършване на плащането, е необходимо: 1) Наличие на достатъчна наличност по Микросметка на Клиента, вкл. таксата за извършване на платежната операцията (ако е приложимо) и 2) Сумата на платежната операция да е в рамките на лимитите за ползване на Микросметката, съобразно потребителското ниво на клиента-наредител, съответно клиента-получател. След въвеждане на парола и потвърждение на операцията от страна на Клиента и след извършване на съответните предварителни проверки за изпълнението й, Изипей АД задължава Микросметката на Клиента със сумата на плащането и заверява сметката на получателя на плащането.

16. Наредените чрез Интернет или чрез мобилно приложение плащания се считат за приети в момента на тяхното потвърждение от Клиента с паролата му за достъп до еPay.bg, съответно до мобилното приложение ePay Mobile и/или с временна парола, изпратена чрез SMS, еднократна парола или друг код за идентификация. При плащане с карта без регистрация в Системата на Оператора, плащането се счита за прието след въвеждане на данните за картата и избор на бутон за потвърждение/плащане.

При извършване на плащането на банкомат във връзка с услуга на Оператора, наредените плащания се считат за приети от момента на потвърждение на плащането чрез въвеждане на валиден ПИН код към банковата карта, с която се извършва плащането. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено, чрез въвеждане на коректна парола за идентифицирането му в системата на Оператора, съответно в мобилното приложение или след потвърждение на плащането с ПИН код на картата (когато плащането е на банкомат).

17. За извършване на определени плащания в системата на Оператора с банкова карта, съответно с Микросметка, Операторът и Изипей АД могат да изискват допълнителна информация или използването на допълнителни средства за електронна идентификация, като уведомяват за това Клиента преди извършването на операцията по плащането.

18. Операторът гарантира, че при наличие на нареждане на платежна операция от Клиента, потвърдена с правилна и точна парола и достатъчно налични средства по картата, съответно по Микросметката на Клиента, ще осигури предаването на информацията за извършване на плащането от картата/Микросметката на Клиента, по сметката на получателя (търговеца), и ще гарантира пред получателя извършване на плащането след потвърждението му от страна на Клиента.

19. Клиентът може да не потвърди дадено плащане, чрез избор на бутона за отказ на плащането.

20. Клиентът получава подробна информация, достъпна чрез неговия клиентски профил на интернет страницата на Оператора или чрез мобилното приложение, за всички операции (плащания, преводи и др.) и удържаните за тези операции такси (ако има такива), както и всички операции, свързани с ползване на информационните услуги, предлагани от Оператора.

V. ОТГОВОРНОСТИ

21. Операторът не е страна по договора между търговеца/получателя и Клиента и не носи отговорност за неосъществена доставка, за доставка, неотговаряща на изискванията на Клиента, за неизпълнена услуга, или в какъвто и да е друг случай на спор между търговеца/ получателя и Клиента.

22. Операторът не носи отговорност и не приема рекламации в случай, че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

23. Операторът не носи отговорност за погрешно наредено плащане от Клиента, потвърдено с неговата парола или потвърдено след въвеждане на данните за картата, при еднократни плащания без регистрация.

24. Клиентът не може да има претенции към Оператора за неосъществено плащане в случай, че:

* неговата банка по една или друга причина откаже да извърши това плащане,

* неговата банка не е в състояние да го извърши – независимо от причините за това (поставяне на банката под особен надзор, обявяването й в несъстоятелност, временна неплатежоспособност и други),

25. Операторът се задължава при поискване да предостави на Клиента следните данни за търговеца, към който се извършва плащането: седалище и адрес за кореспонденция, телефон, адрес на поща в Интернет (e-mail), имената на лицата, представляващи търговеца, ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца.

26. Ипей АД и Изипей АД не носят отговорност и нямат задължение да изплащат щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане, поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Оператора и Изипей АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

VI. СИГУРНОСТ

27. Клиентът носи пълна отговорност за опазване на своята парола за достъп до системата на Оператора, съответно код за достъп до мобилното приложение ePay Mobile, от трети лица. В случай, че Клиент има съмнения, че по един или друг начин неговата парола/код за достъп е станал достояние на трети лица, следва незабавно да смени паролата/кода за достъп в указаното за това място в Интернет страницата на Оператора, съответно в мобилното приложение.

28. За гарантиране сигурността на средствата на Клиента, той не трябва да въвежда, в която и да е интернет страница, включително интернет страницата на Оператора ПИН кода на своята банкова карта, както и не трябва да въвежда своята парола/код за достъп в други страници, освен в точно указаната за целта страница на Оператора.

29. Операторът по никакви причини не изпраща по e-mail съобщения, които приканват Клиентите да актуализират своите данни и профил в системата или да предоставят своята парола и/или потребителско име, каквито и да е данни за картата или други идентификационни данни. В случай, че Клиент получи подобно съобщение следва да го счита за опит за измама и при никакви обстоятелства да не отваря линковете (връзките), посочени в тях, както и да не въвежда своята лична и/или финансова информация.

30. Операторът предоставя възможност на Клиентите на системата да ползват услуги за допълнителна сигурност на интернет плащанията – временен SMS код за плащания и еднократна парола dpass, регистрация на квалифициран електронен подпис. Условията и начина на ползване на услугите за допълнителна сигурност при плащане, са описани на интернет страницата на Оператора.

31. Операторът има право да блокира временно достъпа на Клиент до регистрацията му на сайта на Оператора в следните случаи:

a) При поискване от Клиента;

б) При наличие на съмнения за използване на регистрацията с цел измама;

в) При неправомерно използване на платежните средства;

г) Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия.

д) По инициатива на Оператора и Изипей АД – по обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на Клиента, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента нареждания посредством платежните средства и употребата на платежните средства с цел измама.

е) Автоматично – при въвеждане определен брой пъти на грешни идентификационни данни (парола за достъп).

32. Блокирането на профила (регистрацията) на Клиента не води до незабавно и безусловно прекратяване на договора на Клиента с Оператора и/или с Изипей АД.

33. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, регистрацията на Клиента се блокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Оператора идентификационна информация.

34. Клиентът няма право да използва интернет страницата на Оператора или мобилното приложение ePay Mobile, включително регистрираните платежни инструменти в своя клиентски профил за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването на стоки или услуги, забранени от действащото българско право.

VII. ТАКСИ И КОМИСИОНИ

35. За предоставяните информационни услуги Операторът събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на интернет страницата му www.epay.bg. Операторът има право да променя Тарифата, като публикува промените предварително в своята Интернет страница. За предоставяните платежни услуги, свързани с обработка на платежните операции с карта или Микросметка, Изипей АД събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на интернет страницата www.epay.bg.

36. При плащане с карта през системата на Оператора, Банката на картодържателя, от своя страна, може да налага такси по сметката на картодържателя за всяка транзакция, като предварително определя това в своята тарифа.

37. Политика за използване на бисквитки. Сигурност и идентифициране.

37.1. "Бисквитки" (cookies) са малки файлове, съдържащи данни, които дадена интернет страница прехвърля от интернет браузера на компютъра или друго устройство (мобилен телефон), с което Клиент ползва интернет, временно, докато трае посещението на интернет страницата или за по-дълъг период, в зависимост от вида на използвани бисквитки.

37.2. Операторът използва временни "бисквитки" (cookies) за по-лесен достъп на Клиентите до интернет страницата на Оператора, улесняване на Клиентите при достъп до потребителския им профил и контрол на сигурността. Целта при използване на бисквитките” е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да контролират сигурността на връзката и да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него.

37.3. "Бисквитките” за идентифициране и сигурност се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на ползвания интернет браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Тези "бисквитки" и останалите видове "бисквитки” на интернет страницата на Оператора не съхраняват въведените от Клиента лични данни.

37.4. Интернет страницата на Оператора (www.epay.bg) "използва бисквитки" за запазване на информация относно избор на езикова версия, с цел запазване на тази настройка в текущата сесия и осигуряване на максимално удобство при посещение на сайта.

37.5. В случай, че Клиент не желае да приеме използването на бисквитки от сайта на Оператора, може да ги деактивира от настройките на използвания от него интернет браузер. В случай, че Клиент се откаже от бисквитки, е възможно някои функции в сайта на Оператора да не работят правилно.

VIII. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

38. Операторът Ипей АД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в сила от 25.05.2018 г. и националното законодателство. Операторът събира лични данни и използва събраната лична информация единствено и само във връзка с целите на предлаганите от Оператора услуги, освен ако не бъде направена разумна преценка, че е необходимо да бъдат обработвани и за друга цел, съвместима с първоначалната. Ако лични данни е необходимо да бъдат обработвани за друга цел, несъвместима с първоначалната, Операторът ще уведоми субекта на данни.

39. Ипей АД обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като банки, Изипей АД и други доставчици на платежни услуги и системни оператори, определени в Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Данните, свързани с плащания чрез Системата на Ипей АД, както и данните за идентификация на Клиента, се обработват съвместно с Изипей АД като доставчик на платежни услуги по ЗПУПС.

40. Ипей АД събира от Клиента данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорните задължения на Ипей АД и Клиента:

* Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата на раждане за чужденец, адрес, телефон, адрес на електронната поща;

* Имена, ЕГН, адрес и други данни на пълномощник;

* Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

* Данни, събирани при плащане - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга платежна информация, събирана при и обработване на заявените от Клиента плащания чрез системите, оперирани от Ипей АД - чрез интернет през системата ePay.bg, други онлайн платформи за автоматични плащания с платежни карти или платежни сметки, на банкомат, мобилни приложения;

* Данни от профила на Клиента – потребителско име; данни от квалифициран електронен подпис, регистриран в системата на Оператора; идентификационните данни от профила на Клиента в системата на Оператора; добавените в клиентския профил абонатни номера, клиентски номера и друга информация, свързана с предлаганите услуги за плащане към регистрирани търговци; история на плащанията;

41. Ипей АД обработва събраните данни за следните цели:

41.1. За изпълнение на услугите, инициирани от Клиентите /субекти на данни/;

41.2. За изпълнение договорни права и задължения на Оператора по договор, по който Клиентът е страна;

41.3. За спазване на законовите задължения, свързани с предлагането на платежни услуги от Изипей АД на клиенти, ползващи услугите за плащания чрез системите, оперирани от Ипей АД .

41.4. За предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

41.5. За осъществяване на директен маркетинг за продукти и услуги, предлагани от Оператора;

42. Събраните лични данни се съхраняват и обработват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, като се съблюдават всички приложими правила за защита на личните данните. Подробна информация относно събирането на личните данни, тяхната обработка, срок на съхранение, както и правата на Клиентите /субекти на данни/, е поместена в Декларация за поверителност и защита на личните данни на Ипей АД.

При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, приложимият между страните език е българският език.